Regulamin

§1
Cel Regulaminu

 

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę VOICECONNECT Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 10, 44-100 Gliwice, posiadająca NIP 6312669532 oraz REGON 367014696, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000673031 (dalej także: Serwis, Spółka), za pośrednictwem strony internetowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw w szczególności mowa tu o przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204, dalej jako: Ustawa).
 3. Nadto, pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w przepisach prawa w tym w szczególności ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800) Prawo telekomunikacyjne.

 

§2
Postanowienia Ogólne

 

 1. Spółka ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej jako: Regulamin).
 2. Podstawą prawna wydania Regulaminu jest art. 8 Ustawy.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. w razie zawarcia Umowy użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać Spółce danych osobowych pozyskanych w sposób bezprawny, przestępny bądź jakikolwiek inny niezgodny z przepisami powszechnie obowiązujących aktów prawnych;
  3. rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;
  4. korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług;
  5. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Korzystanie z serwisu możliwe jest po spełnieniu następujących wymagań technicznych przez system teleinformatyczny, którym się posługuje Użytkownik:
  1. Przeglądarka internetowa Internet Explorer  w wersji 7 lub nowszej/ Chrome w wersji 25 lub nowszej/ Mozilla Firefox w wersji 24 lub nowszej.
  2. Włączona obsługa plików cookies.

 

§3
Rodzaj i zakres Usług

 

 1. Spółka świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi o zakresie ogólnopolskim:

  1. Outsourcing pracowników Call center;
  2. Zarządzanie kampaniami;
  3. Wsparcie technologiczne Spółek z sektora B2B/ B2C;

 

§4
Elementy bezpieczeństwa wdrożone przez Spółkę

 

 1. Wdrożono Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi.
 2. Wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Spółce.
 3. Powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

§5
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Z uwagi na charakter świadczonych Usług, rozpoczęcie korzystania z tychże usług możliwe jest dopiero po zawarciu przez Spółkę z Użytkownikiem stosownej, uzgodnionej indywidualnie Umowy, w tym w szczególności Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

 

§6
Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawami wskazanymi powyżej w pkt. III ppkt. 1.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Usług udostępnianych przez Serwis, a Spółka jest administratorem tych danych.
 3. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika w pełni dobrowolnie.
 4. Spółka oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych.

 

§7
Reklamacje

 

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług lub Umowy w dowolnej formie, tak by ADO mógł się z nimi zapoznać i je rozpatrzyć. Odpowiedź ADO nastąpi w tej samej formie.
 2. Reklamacja zawierać winna oznaczenie Spółki bądź Przedsiębiorcy bądź oznaczenie Użytkownika (za danymi wskazanymi przezeń w formularzu) a także opis problemu stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądania wymagane przez Użytkownika od ADO.
 3. W sytuacjach, gdy reklamacje nie zawierają stosownych elementów Spółka zastrzega sobie prawo kontaktu z Użytkownikiem w celu doprecyzowania jego zastrzeżeń i żądań.
 4. Spółka rozpatrzy reklamację w 30 dni od ich otrzymania.
 5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Spółka poinformuje Użytkownika składającego reklamacje, pisemnie lub na wniosek Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

§8
Odpowiedzialność Spółki

 

 1. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Spółki.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie.

 
 

§9
Pozostałe postanowienia

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 5 października 2017 roku.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Spółkę bądź Użytkownika. Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych swojego systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikom korzystanie z Usług. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany w Serwisie przed rozpoczęciem prac.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany w Regulaminie będą udostępniane Użytkownikowi poprzez ich umieszczenie w Serwisie. Zmiany wchodzą w życie z dniem określonym w informacji o zmianie, a w braku takiej wzmianki: w dniu ogłoszenia zmienionej wersji Regulaminu na stronie Serwisu. Do świadczenia Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień korzystania z Usług.
 5. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Usługodawcy.